Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov
Pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Pri Založbi BP se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Založba BP d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.
Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna Založba BP d.o.o., Ulica Majde Vrhovnikove 14, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI36701009.
Založba BP d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (naročila blaga), preko spletnega naročila ali pisno.
Založba BP d.o.o. osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Založbi BP d.o.o. se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.
Založba BP d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.
Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo
V okviru opravljanja svoje dejavnosti Založba BP d.o.o. zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo), spletni piškotki.
Založba BP d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.
Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave
1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev Založba BP d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.
2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke
Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Založba BP d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za: - prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke. V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Založba BP d.o.o. takšnega posameznika obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.
Preklic privolitve posameznika
Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Založba BP d.o.o. njegovih podatkov za te namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Založba BP d.o.o. preko spleta na info@zalozbabp.si ali v pisni obliki na naslov Založbe BP d.o.o. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci podjetja Založba BP d.o.o., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri info@zalozbabp.si.

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Založba BP d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).
Hramba osebnih podatkov
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.
Pravice strank
Založba BP d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer: - pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim; - pravice do popravka, da Založba BP d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; - pravice do izbrisa, da Založba BP d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. - pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Založbi BP d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Založba BP d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Založba BP d.o.o. mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisna zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Založba BP d.o.o. je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. Založba BP d.o.o. mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Založba BP d.o.o. (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Založbi BP d.o.o. vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Založba BP d.o.o. je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.

Zoper molk upravljavca (če torej Založba BP d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.
Uporaba spletne strani
Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na zalozbabp.si/politika-upravljanja-s-spletnimi-piskotki
Drugo
Založba BP d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani. Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo na elektronskem naslovu info@zalozbabp.si. Ljubljana, maj 2018
Spletna trgovina